Our Team

นายรุ่งอรุณ หงส์คำ

ผู้จัดการฝ่ายขาย

น.ส. พรทิพย์ ทรัพย์มี

ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน

นายประสาน ทับทิม

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

นายวิชัย ปะรัมย์

ช่างซ่อมบำรุง

นายวีรศักดิ คล้องไชย

ช่างซ่อมบำรุง

นายสันติ อันธิราช

ช่างซ่อมบำรุง

นายศรนรินทร์ กาดสำโรง

ช่างซ่อมบำรุง