งานซ่อมบํารุงแพล้นปูน

งานซ่อมแพล้นปูน และปรับปรุงระบบไฟฟ้า

งานคาลิเบทแพล้นปูน

งานซ่อมไซโล และระบบกรองฝุ่น